مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی – دکتر پرویز درگی – فصل سوم

مقدمه

تلاش نکنید ذات وجوهره یا به عبارت دیگر تیپ شخصیتی خود یا فرد دیگر را عوض کنید، چون هر شخصی دارای تیپ شخصیتی غالب است که در طول عمر آن عوض نمی شود. اما می توانیم رفتار خودتان، کارکنانتان و یا مشتریان شاکی را با استفاده از یادگیری و ارتقا مهارتها مدیریت کنید.

در هنگام برخورد با مشتری از خود بپرسیم که اگر در این اختلاف ما برنده شویم، تا چه حد برای سازمان ما یا خود ما واقعا اهمیت دارد؟ یادمان باشد گاهی برنده شدن به بهایی چون پدید آمدن کینه ورزی، خودبینی، از دست دادن مشتری، زمینه سازی تبلیغ منفی، و… را دارد.

ادامه خواندن “مهارتهای ارتباط با مشتریان شاکی – دکتر پرویز درگی – فصل سوم”