خلاصه کتاب رهبری بحران – یان میتروف

مقدمه:

کتاب سه هدف عمده را در بر دارد:

  • کارایی و اثر بخشی رهبری بحران را مورد بررسی قرار می دهد.
  • اهمیت نقش رهبری بحران در سازمان ها را متذکر می شود و مورد بررسی قرار می دهد.
  • تلاش برای ارائه یک ساختار منسجم برای سازمان ها و افراد در برابر بحران را مورد توجه قرار می ‌دهد.

در دنیای امروز به طور روزافزون همه چیز اثر های متقابلی بر یکدیگر دارند اما با این حال در طراحی و مدیریت سازمانی ، آنها مانند یک ماشین خودکار در نظر گرفته می شوند. ماشین ها این خاصیت بارز و اصلی را دارا هستند که می توانند به اجزای مستقل کوچک تری تبدیل شوند.

ادامه خواندن “خلاصه کتاب رهبری بحران – یان میتروف”