خلاصه کتاب رهبری بحران – یان میتروف

مقدمه:

كتاب سه هدف عمده را در بر دارد:

  • كارايي و اثر بخشي رهبري بحران را مورد بررسي قرار مي دهد.
  • اهميت نقش رهبري بحران در سازمان ها را متذكر مي شود و مورد بررسي قرار مي دهد.
  • تلاش براي ارائه يك ساختار منسجم براي سازمان ها و افراد در برابر بحران را مورد توجه قرار مي ‌دهد.

در دنياي امروز به طور روزافزون همه چيز اثر هاي متقابلي بر يكديگر دارند اما با اين حال در طراحي و مديريت سازماني ، آنها مانند يك ماشين خودكار در نظر گرفته مي شوند. ماشين ها اين خاصيت بارز و اصلي را دارا هستند كه مي توانند به اجزاي مستقل كوچك تري تبديل شوند.

ادامه خواندن “خلاصه کتاب رهبری بحران – یان میتروف”